AVIS LEGAL

Prestador del Servei:  TOP COUNTER, SL amb CIF B62285937 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32692 Foli 40 Full B213910


Domicili: C/ Arquitecte Moragas, 20
Telèfon: 935 650 350
E_correu: 
info@topcounter.es 
Nom del domini: contashop.com


OBJECTE
TOP COUNTER, SL (en endavant El prestador), posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions dispostes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LlSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de
www.contashop.com (en endavant El portal web) respecte de quines són les condiciones d'ús del portal web.
El contingut del portal web està dirigit exclusivament a usuaris residents a Espanya (Península, Illes Canàries i Balears, Ceuta i Melilla). La utilització d'aquesta web així com qualsevol adquisició o compra realitzada es considera executada a Espanya, i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents. El prestador no accepta ni lliura comandes fora del territori espanyol.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest portal web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a la observància i compliment rigurosos de les disposicions aquí dispostes, així com a qualsevol altres disposicions legals que siguin d'aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en el portal web, sense que existeixi obligació de preavisar o de posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació al portal web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu portal web, sempre que aquesta informació haig estat manipulada i/o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El portal web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix al portal) per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del portal. Les cookies emprades al portal web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva ulterior transmisió i desapareixen en finalitzar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. 
Des del portal web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. En tant que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l'anomenat lloc web, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Malgrat l'anterior i en compliment del que es disposa als art. 11 i 16 de la LlSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que en el portal web existeix algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, se li prega que ho notifiqui de forma immediata al prestador.
Aquest portal web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantitzar-se el correcte funcionamient els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Nogensmenys, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l'accès a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador es compromet amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garantitza el compliment íntegre de les obligacions dispostes, així com la implementació de les mesures de seguretat dispostes a l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LlOPD) i al Reglament de Desenvolupament de la LlOPD. 
El prestador informa que les dades de caràcter personal que es faciliten des dels diversos apartats i formes de contacte d'aquest portal web (formulari, mail…), seran incloses en un fitxer sota la titularitat del prestador, degudament declarat davant del Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El seu tractament respon a la finalitat de gestionar tot tipus de consultes així com la prospecció comercial sobre les activitats i promocions del prestador. L'usuari consenteix així aquest tractament i disposa en tot moment de la possibilitat d'exercir els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant correu postal a la direcció de C/Arquitecte Moragas nº 20  (08035) Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El portal web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o, en el seu cas, aquest disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del portal web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. 
Independentement de la finalitat per a la que estiguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al portal web, pertanyen als respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguès suscitar-se respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del portal web, devent en tot cas redirigir al portal web principal del prestador.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el portal web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part seva.
Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del portal web, ho pot fer a través del correu electrònic indicat a l'encapçalat del present document.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present portal web o de les activitats que s'hi desenvolupen, serà d'aplicació la legislación espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.