CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contratació de productes i serveis a través de contashop.com (en endavant el portal web), propietat de TOP COUNTER, SL (en endavant el prestador). 
L'acceptació del present document comporta que l'usuari:
a. Ha llegit, entèn i comprèn el que aquí s'exposa.
b. Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí dispostes.
Les presents condicions tindran un periode de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del portal web propietat del prestador. El contingut del portal web està dirigit exclusivament a usuaris residents a Espanya (Península, Illes Canàries i Balears, Ceuta i Melilla). La utilització d'aquest portal web així com qualsevol adquisició o compra realitzada es considera executada a Espanya, i per tant subjecta a les lleis i normes espanyoles vigents. 
El prestador no acceptarà ni lliurarà comandes fora del territori espanyol.
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que tal cosa pugui afectar els bens o promocions que hagin estat adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS
Per una part, el proveïdor dels bens i/o serveis contractats per l'usuari és TOP COUNTER, SL amb CIF B62285937 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32692 Foli 40 Full B213910.
Per una altra part l'usuari, registrat al portal web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, essent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en que aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.
La relació contractual de compra-venda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del portal web, d'un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l'idioma castellà o català. En el cas que es pogués dur a terme en un altre idioma estarà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació.
L'usuari, per a poder accedir als serveis oferts pel prestador, s'haurà de donar d'alta al portal web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. A tal fi, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li siguin requerides.
L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent, i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accès per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquell procedeixi al bloqueig immediat.
L'usuari no podrà escollir com a nom d'usuari paraules que tinguin com a objectiu el confondre els altres en identificar-lo com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i les bones costums.
L'usuari podrà cancel·lar una comanda, sempre que l'estat de la comanda es trobi "en procès". Si l'estat de la comanda és "enviat", no es podrà procedir a la cancel·lació.

FORMES DE PAGAMENT
El prestador posa a disposició les següents formes de pagament:

a) PASSAREL·LA DE PAGAMENT: Mitjançant la passarel·la de pagament TPV VIRTUAL PASAT 4B  (Deutsche Bank).
b) TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: Realitzant l'ingrés al compte bancari del Deutsche Bank que s'indicarà quan s'esculli la modalitat de pagament mitjançant transferència bancària (2-3 dies en fer-se efectiu el pagament segons l'entitat bancària).
c) PAYPAL: Un cop que es procedeix al pagament i el comprador es redirigit a la Web de PayPal, se li mostrarà a la part superior de la pantalla una llista amb tots els productes que està comprant. El sistema ens donarà la possibilitat d'accedir al compte del comprador mitjançant el seu usuari de PayPal si en té, o pagar directament a través de Visa o MasterCard sense la necessitat de tenir un compte amb PayPal.
En tot moment durant el pagament l'usuari està sota una connexió segura encriptada per 128 bits SSL.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà a ' usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, i via correu electrònic respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

LLIURAMENT DE COMANDES
Només es realitzaran enviaments dins del territori Espanyol (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)
El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat en cas que el lliurament del producte o servei no s'arribi a dur a terme com a conseqüència de que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa de transport, asignada per a tal efecte, com pot ser l'absència del destinatari. Nogensmenys, el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent per què el lliurament es pugui efectuar en el termini acordat, i de no ser així, al més aviat possible, a satisfacció del remitent i del destinatari, por la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

RECOLLIDA A LA BOTIGA

L'adreça per a la recollida a la botiga és  C/Arquitecte Moragas, 20  C.P. 08035  de Barcelona.

DESPESES D'ENVIAMENT

1. Per a les comandes d'import superior a 100 € , amb destí dins de la Península,  les despeses d'enviament seran: GRATUÏTES

2. Per a les comandes d'import inferior a 100 € amb destí dins de la Península,  les despeses d'enviament seran: 12 €

3. Per a  enviaments a CANÀRIES, BALEARS, CEUTA i MELILLA caldrà consultar el preu del transport abans de realitzar la comanda per tel. 93 565 03 50 o per e-correu: info@topcounter.com .

Totes les comandes realtizades a través del portal web són processades en menys de 24 hores des del moment que el consumidor compra el producte. Són despatxades a la seva destinació en el termini de 24-48 h. des del moment del seu pagament. S'apliquen algunes restriccions i serà informat de qualsevol canvi al que estigui subjecta la seva transacció. 
Totes les comandes realitzades de Dilluns a Divendres a partir de les 14 h seran processades al dia següent hàbil.
Totes les comandes realitzades en Dissabte, Diumenge o dies festius, seran processades al dia següent hàbil.
Els nostres enviaments a qualsevol part d'Espanya (Península, Illes Canàries i Balears, Ceuta i Melilla)  es realitzen a través d'empreses de missatgeria especialitzades en enviaments de càrrega i distribució amb les que el prestador té al·liances estratègiques. Entre algunes d'elles hi són Tourline Express, Seur, Nacex, MRW etc...

PREU I TEMPS DE VALIDESA DE L'OFERTA
Els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres impostos que puguèssin ser aplicables i en qualsevol cas s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquests preus, a menys que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, envoltori, assegurança d'enviament o qualsevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el portal web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix. L'usuari assumeix que en qualsevol cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això sempre serà comunicat prèviament als usuaris.
 
Qualsevol pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada juntament amb el producte adquirit.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients del prestador que és 93 565 03 50 o via correu electrònic a l'adreça info@topcounter.com. En qualsevol cas haurà d'indicar-se en l'assumpte del missatge o al teleoperador el número de comanda que se li va assignar i que estarà indicat all correu electrònic de confirmació de la compra.

DRET DE DESISTIMENT
El prestador no es fa responsable per interpretacions errònies de la informació publicada, que tinguin com a resultat decisions equivocades a l'hora d'efectuar la compra. És la teva responsabilitat l'inspeccionar el producte un cop rebut per a verificar que no hi existeixin errors. D'existir algun error en rebre el producte, tindràs 3 dies hàbils per a notificar-ho al prestador.
L'usuari disposarà d'un termini de 7 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la seva devolució. A menys que la devolució es faci per defectes del producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumides per l'usuari. En tot cas el producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.
Sota cap concepte s'acceptarà la devolució de cap producte usat i amb l'embalatge obert.
El dret de desistiment no podrà aplicar-se a les aplicacions de software que siguin directament descarregades a través del portal o que siguin productes personal·litzats o que per raons d'higiene o d'altres excepcions legalment contemplades no siguin susceptibles d'aquest dret.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en tot allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
En el cas de que l'usuari tingui la seva adreça fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre aforament, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.